Jump to content

Font tiếng Việt cho AutoCADGồm 424 font shx tất cả, đầy đủ các font thông dụng như: CHHBG.SHX, CHHBG1.SHX, kythuat1.shx, kythuat2.shx, ltshpvn.shx, RMC.SHX, RMNS085.SHX, RMNS100.SHX, RMS.SHX, ROMAN.SHX, romanc.shx, ROMANC1.SHX, ROMANC9.SHX, ROMANCVN.SHX, romand.shx, ROMAND1.SHX, ROMAND9.SHX, ROMANDD.SHX, ROMANDD1.SHX, ROMANDFR.SHX, ROMANDVN.SHX, romans.shx, ROMANS1.SHX, ROMANS9.SHX, ROMANSM.SHX, ROMANSVN.SHX, romant.shx, ROMANT1.SHX, ROMANT9.SHX, UNIV.SHX, VCAD.SHX, VCOMPLEX.SHX, VHARIAL.SHX, VHARIALU.SHX, VHCOUR.SHX, VHCOURU.SHX, VHROMAN.SHX, VHROMANU.SHX, VHSOUTH.SHX, VHSOUTHU.SHX, VHTIFNI.SHX, VHTIFNIU.SHX, VHTIME.SHX, VHTIMEU.SHX, VHTIME__.SHX, VITALIC.SHX, VITALICI.SHX, VN-ABC.SHX, VN-ABCH.SHX, VN.SHX, VN1.SHX, VN2.SHX, VN3D2.SHX, VNABC1.SHX, VNAGB2.SHX, VNAGD.SHX, VNAGW.SHX, VNARAB.SHX, VNARIAL.SHX, VNARIAL2.SHX, VNARIALU.SHX, VNARISO2.SHX, VNARVAK2.SHX, VNAVANT.SHX, VNAVANTH.SHX, VNA_____.SHX, VNB.SHX, VNBAHAM.SHX, VNBDBC2.SHX, VNBGKOK2.SHX, VNBKD.SHX, VNBKL.SHX, VNBKL2.SHX, VNBLIPO2.SHX, VNBRUS.SHX, VNBRUS1.SHX, VNBRUS2.SHX, VNBRUSR2.SHX, VNC.SHX, VNCC-ARI.SHX, VNCC-COM.SHX, VNCC-MNT.SHX, VNCC-RMC.SHX, VNCC-RMD.SHX, VNCC-RMS.SHX, VNCC-RMT.SHX, VNCC-SCR.SHX, VNCC-SIM.SHX, VNCC-TIM.SHX, VNCC-TXT.SHX, VNCCARIA.SHX, VNCCBO__.SHX, VNCCCI__.SHX, VNCCER__.SHX, VNCCEU__.SHX, VNCCSA__.SHX, VNCCSS.SHX, VNCCSS__.SHX, VNCCTI__.SHX, VNCC_ARI.SHX, VNCC_COM.SHX, VNCC_MNT.SHX, VNCC_RMC.SHX, VNCC_RMD.SHX, VNCC_RMS.SHX, VNCC_RMT.SHX, VNCC_SCR.SHX, VNCC_SIM.SHX, VNCC_TIM.SHX, VNCC_TXT.SHX, VNCLRDO2.SHX, VNCOB02.SHX, VNCOM02.SHX, VNCOOPI2.SHX, VNCOROR2.SHX, VNCOUR.SHX, VNCSCPT2.SHX, VND.SHX, VNDC2.SHX, VNDS.SHX, VNERIE2.SHX, VNEXOTI2.SHX, VNFFRAK2.SHX, VNFONAN2.SHX, VNFONT.SHX, VNFRESR2.SHX, VNFUTUR2.SHX, VNGARAR.SHX, VNGARAR2.SHX, VNH.SHX, VNHELII2.SHX, VNHELIR2.SHX, VNHELV.SHX, VNHELVH.SHX, VNHOBR2.SHX, VNHV.SHX, VNHVB2.SHX, VNIH____.SHX, VNITALCI.SHX, VNITALIC.SHX, VNIV.SHX, VNL.SHX, VNLINCO2.SHX, VNLINOS2.SHX, VNMARI2.SHX, VNNCB2.SHX, VNNCR.SHX, VNNCR2.SHX, VNNG2.SHX, VNPARR2.SHX, VNPOR.SHX, VNPRESEN.SHX, VNPRESR2.SHX, VNPTRG2.SHX, VNR.SHX, VNREVR2.SHX, VNRMSH.SHX, VNROMA.SHX, VNROMACI.SHX, VNROMADI.SHX, VNROMAN2.SHX, VNROMAN3.SHX, VNROMAN4.SHX, VNROMAN5.SHX, VNROMANB.SHX, VNROMANC.SHX, VNROMAND.SHX, VNROMANS.SHX, VNROMAN_.SHX, VNROMA~1.SHX, VNROML.SHX, VNROMU.SHX, VNS.SHX, VNSASB.SHX, VNSHX.SHX, VNSHXH.SHX, VNSIML.SHX, VNSIMLI.SHX, VNSIMPLE.SHX, VNSIMPLU.SHX, VNSIMU.SHX, VNSS.SHX, VNSW.SHX, VNSWI.SHX, VNT.SHX, VNTENII2.SHX, VNTHIN.SHX, VNTIB2.SHX, VNTIME.SHX, VNTIMED.SHX, VNTIMEH.SHX, VNTIMES.SHX, VNTIME__.SHX, VNTIMI__.SHX, VNTIR.SHX, VNTIR2.SHX, VNTXT.SHX, VNTXTH.SHX, VNTXTI.SHX, VNT_____.SHX, VNUNICO2.SHX, VNWDSOR2.SHX, VNZCMR2.SHX, VN_ABC.SHX, VN_ABCH.SHX, VN_LITE.SHX, VN_VNI.SHX, VN______.SHX, VROMANC.SHX, VROMANC9.SHX, VROMANCI.SHX, VS.SHX, VSIMPLEX.SHX, VSIMPLI.SHX, VSSW.SHX, VSW.SHX, VTXT.SHX

http://www.cadviet.com/upfiles/cvshx_font.zip


Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com
5 5 182