Font tiếng Việt cho AutoCAD

http://www.cadviet.com/upfiles/cvshx_font.zip


Lưu ý: password (nếu có) của file nén là: www.cadviet.com